موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تاریخچه موسسه

انسان‌های با فرهنگ و متخصص، بزرگترین سرمایه‌های یک جامعه‌اند. این فرهیختگان در پرتو توانمندی‌های خود با کمترین امکانات مادی راه پیشرفت‌های مادی و معنوی جامعه خود را می‌سازند و توسعه های پایدار آن جامعه را موجب می شوند.
این فرهیختگان در جوامعی تربیت می شوند که عالمان، خدمتگزاران، دلسوزان و خیران فرهیخته آن دست در دست هم دهند؛ وگرنه این توانمندی‌ها و استعدادها به هدر می روند. مردم نجف آباد به گواهی صاحب نظران، مطلعان و تاریخ‌دانان دارای استعدادهای درخشانند؛ اما افسوس که این استعدادها آن‌گونه که باید روند شکوفایی خود را در بیشتر دوره ها نپیموده است.


این دغدغه سبب شد با همت عزیزانی در تاریخ 1392/12/08 جلسه‌‌ای با حضور 80 نفر از روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و خیراندیشان نجف‌آبادی تشکیل گردیده و برای چگونگی پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان مستعد شهر چاره‌اندیشی گردد.
در آن جلسه ضمن تاکید به اهمیت کار، حاضرین دغدغه ها، پیشنهادها و راهکارهای خود را در این زمینه ارائه نمودند که نهایتاً تصمیم گرفته شد، مؤسسه‌ای به‌همین منظور تأسیس گردد و آقایان زیر، جهت پیگیری امر انتخاب شدند:
رحیم مدنیان؛ محمد نصرالهی؛ حسینعلی کمالی؛ مهدی ابراهیم؛ حسنعلی پزشکی؛ اصغر محنتی؛ فتح الله معین؛ محمود واحد؛ ایمان ایزدی؛ حسن پور اسماعیلی؛ مصطفی طاهری.
رئیس هیئت مدیره: جناب آقای سید رحیم مدنیان